Działalność Fundacji Miss Egzotica

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

tworzenie programów edukacyjnych w zakresie objętym celami fundacji, w tym programów dotyczących edukacji w zakresie ekologii, w zakresie tolerancji,
organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, targów, festiwali, pokazów, koncertów, spotkań, wydarzeń w zakresie objętym celami Fundacji,
wspieranie prac badawczych,
działalność informacyjna, publicystyczna i wydawnicza, w tym opracowanie i wydawanie czasopism i książek oraz prowadzenie serwisów internetowych w zakresie objętym celami Fundacji
Inspirowanie i aktywizowanie mass mediów, w celu włączenia ich do działań na rzecz walki z rasizmem, nietolerancją, uprzedzeniami społecznymi
Tworzenie i prowadzenie serwisów i portali internetowych oraz upowszechnianie w Internecie,  w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych i telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
prowadzenie kampanii społecznych w zakresie objętym celami Fundacji

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z innymi instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
Inspirowanie i aktywizowanie mass mediów, w celu włączenia ich do działań na rzecz wsparcia w zakresie objętym celami fundacji.
Wszelkie działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.
organizowanie innych przedsięwzięć objętych celami Fundacji

II. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, edukacyjnego, logistycznego, promocyjnego albo pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.

III. Fundacja może być członkiem organizacji zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji
Fundacja Miss Egzotica
adres: Kolejowa 47/32; 01-210 Warszawa
numer KRS 0000602420
Nr NIP: 5272760265
Nr Regon: 36375843100000

Zarząd:
Prezes: Serafina Ogończyk-Mąkowska
Wiceprezes: Norbert Palimąka
www_MissEgzotica_Foundation_logo